Kategori
Biografi

Mahmud Syukri al-Alusi

Abu al-Ma’ali Mahmud Syukri al-Alusi
1273-1342 H.

Nama dan Nasab

Nama lengkap beliau Abu al-Ma’ali Jamaluddin bin as-Sayid Abdullah Baharuddin bin Muhammad al-Khathib al-Alusi al-Baghdadi al-Husaini.
Jika ditinjau dari nasab/keturunannya, beliau adalah keturunan Imam al-Husain bin Ali bin Abi Thalib -radhialluhu anhuma-. Dilahirkan di kota Baghdad di rumah kakek beliau 19 Ramadhan 1273 H bertepatan denga tanggal 12 Mei 1856 M.

Pada nama beliau ada kata al-Alusi yang menunjukkan bahwa beliau berasal dari keluarga yang berintisab kepada al-Alusiyah, yang dinisbatkan kepada Alus (ألوس). Pendapat inilah yang dikuatkan oleh al-‘Alâmah Muhammad Bahjah al-Atsari dalam kitab A’lâm al-‘Irâq, hlm. 7.

Alusi adalah sebuah daerah dekat sungai Eufrat, Irak. Keluarga Alusi adalah penduduk asli kota Baghdad. Mereka berpindah disebabkan berkobarnya fitnah dan peperangan yang terjadi di Baghdad pada akhir tahun 111 H. Dan pada akhir abad 12 H, kakek beliau kembali ke Baghdad dan menetap di negeri tersebut. 

Alusi adalah keluarga terhormat. Mereka keturunan keluarga Nabi -shollallahu alaihi wa sallam-. Sekalipun jika diteliti silsilah nasab Alusi adalah benar dan terbukti keturunan Nabi -shollallahu alaihi wa sallam-, namun keluarga Alusi adalah keluarga yang menjauhi dari berbangga-bangga terhadap keturunan. Sungguh benar! Sesungguhnya ketenaran mereka sebagai keluarga berilmu sudah sangat cukup bagi mereka.

Seorang penyair berkata:

إِنْ فَاتَكُمْ أَصْلُ امْرِئٍ فَفِعَالُهُ تُنْبِيْكُمْ عَنْ أَصْلِهِ الْمُتْنَاهِيْ

Jika engkau tidak mengetahui asal usul seseorang
Maka perbuatannya akan menunjukkan padamu asal usulnya

Keluarga Alusi adalah keluarga yang terkenal akan keilmuannya. Kakek Syaikh Mahmud Syukri adalah pengarang kitab tafsir masyhur Ruh al-Ma’ânî fî Tafsîr al-Qur`ân al-‘Azhîm wa as-Sab’ al-Matsânî”. Nama kakek beliau al-‘Alâmah Syihabuddin Mahmud al-Alusi, lahir pada tahun 1217 H. dan wafat pada tahun 1270 H.

Guru-Guru Syaikh Mahmud -rahimahullah-

Adapun guru-guru beliau, berikut ini:

1. Ayah beliau sendiri Baharuddin al-Alusi (lahir 1248 H – wafat 1291 H). Pengaruh ayah beliau pada diri Syaikh Mahmud sangat kuat.

2. Paman beliau, al-‘Alâmah as-Salafi Nu’man Khairuddin Abu al-Barakat al-Alusi, juga menjadi guru beliau.

3. Ismail bin Musthafa al-Mushili (lahir 1200 H – wafat 1270)

4. Beliau juga mempelajari ilmu tafsir dari Syaikh Bahaulhaq al-Hindi, seorang ulama keturunan India yang menetap di Baghdad (lahir 1256 H – wafat 1300 H). Syaikh Mahmud Syukri menulis tentang biografi gurunya ini dalam kitab al-Misk al-Adzfar, hlm 212.

5. Adapun dalam cabang ilmu Musthalah al-Hadîts, beliau belajar kepada Syaikh Abdussalam bin Muhammad bin Said an-Najd, yang lebih populer dengan nama asy-Syawwaf (lahir 1243 H – 1318 H).

6. Syaikh Muhammad Amin al-Khurasini al-Farisi, dll.

Murid-Murid Syaikh Mahmud -rahimahullah-

Adapun murid-murid beliau yang terkenal:

1. Ustadz al-‘Allâmah Muhammad Bahjah al-Atsary (lahir 1322 H – wafat 1416 H).

2. Penyair terkenal dari Irak Ma’ruf ar-Rasafi (lahir 1294 H – wafat 1364 H).

3. Nu’man bin Ahmad bin al-Haq Ismail al-A’dhani al-Ubeidi (lahir 1293 H – 1358)

4. Di antara murid beliau adalah Ali Alauddin al-Alusi, yang merupakan anak paman beliau (lahir 1277 H – 1340 H)

5. Dan juga ahli sejarah Abdul Aziz ar-Rasyid al-Kuwaiti (wafat 1357 H)

6. Ahli sejarah dan Sastra Arab Thaha bin Shalih ad-Dani (lahir 1310 H – wafat 1365 H)

7. Ahli Bahasa Abdul Latif (wafat 1363 H)

8. Abbas al-Bazawi, ahli sejarah dari Irak yang masyhur (wafat 1971 H)

9. Munir al-Dadi (lahir 1313 H – wafat 1340 H)

10. Sulaiman ad-Dakhil an-Najdi (lahir 1244 H – wafat 1364 H) dll.

Akidah Beliau

Jika kita mengamati akidah beliau dengan membaca karya-karyanya, nampaknya beliau menempuh tiga fase dalam perjalanan ilmunya.

1. Fase pertama

Pada fase pertama ini, beliau masih berakidah dengan pemahaman Sufi tulen. Beliau berakidah sufi semenjak perjalanan awal mencari ilmu hingga berumur 30 tahun.

Murid beliau, Syaikh Muhammad Bahjah al-Atsari t menceritakan dalam karyanya A’lâm al-‘Irâq, hlm. 91: Akan tetapi beliau yang saat itu masih muda, sempat terpengaruh dengan akidah sufi yang ia warisi dari ayahnya sendiri, yang merupakan gurunya pertama. Beliau saat itu tidak dapat berguru kepada paman beliau yang merupakan ulama yang berpemahaman salaf yang menentang dan menghancurkan pemahaman khurafat, serta membuang ajaran “taklid” kepada guru, dan sikap fanatik buta menghalangi “pandangan” beliau dari belajar kepada paman beliau sendiri, al-‘Allâmah as-Salafi Nu’man Khairuddin Abul Barakat as-Salafi.

2. Fase kedua

Pada fase ini akidah beliau bercampur antara akidah sufi dan akidah salaf. Ini tidak berlangsung lama. Pada fase ini al-‘Allâmah al-Atsari berkata : Saat beliau mencapai fase ini dalam hidupnya, wawasan dan keilmun beliau menjadi semakin luas, kami mengamati beliau sudah mulai berpikir dan berupaya mencermati akidah dan madzhab yang beliau yakini pada masa mudanya .

3. Fase ketiga

Pada fase inilah Syaikh Mahmud Sukri al-Alusi menetapi akidah salaf yang mendakwahkan tauhid dan membuang akidah sufi.
Mengomentari fase ini, al-‘Allâmah al-Atsari berkata: Kemudian beliau menampakkan kecondongan kepada dakwah salaf dengan keberanian dan kekuatan ketika Daulah Utsmaniyyah yang berpemahaman Sufi melawan segala gerakan pembaharuan dengan kekuasaannya. Beliau tunjukkan kecondongan dirinya pada akidah salaf dalam sebuah karya Fath al-Mannân Tatimmah Minhâj at-Ta’sîs Radd Sulh al-Ikhwân, yang beliau selesaikan di bulan Dzulhijjah 1307 H, dan di cetak di India pada tahun 1309 H.

Hasil Karya

Sekitar 56 judul buku dan tulisan yang beliau tulis, di antaranya kitab:

1. Ghâyah al-Amânî fî ar-Radd ‘alâ an-Nabhâni, sebuah kitab bantahan atas kitab “Syawâhid al-Haq” karya an-Nabhani yang berisikan kebodohan, nukilan-nukilan palsu, pendapat yang lemah dan dalil-dalil yang diputarbalikkan seputar permasalahan Bolehnya Istighosah kepada Selain Allah, dan celaan-celaan terhadap para ulama penolong sunnah, semisal Ibnu Taimiyyah -rahimahullah-.

Setelah beliau menulis bantahan ini, an-Nabhani giat membantah dengan syair. Syair yang mencela para ulama islam, maka beliau membantah lagi dengan menulis kitab di bawah ini.

2. Al-Âyâh al-Kubrâ ‘alâ Dhalâl an-Nabhâni fî Râ`iyyatihi as-Sughrâ. Manuskrip kitab ini dapat di jumpai di Perpustakaan al-Âtsâr al-Âmmah yang terletak di Museum Irak, dalam 56 halaman dengan no. 8721.

3. Aswâq al-‘Arab fî al-Jâhiliyyah, Al’âb al-‘Arab, al-Andalus wa Mâ Fîhâ min al-Bilâd, al-Bâbiyyah, Bada`i’ al-Insyâ`, Târîkh Baghdâd, Târîkh Najd, dan puluhan buku lainnya.

(Adz-Dzakhiirah Al-Islamiyyah Edisi 43, hal. 50-52)

Tinggalkan Balasan